Güncel

Piyasadan haberler

AKBNK… İlgi’de kayıtlı açıklamamız ile; Rekabet Kurulu’nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan kararına karşın, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay’ın bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir.

ALMAD… Şirketin, Çan 2 Termik A.Ş.’ne ait Çanakkale İli, Çan İlçesinde bulunan Termik Santral ile bu yıl içinde yapmış olduğu 2.000.000 ton Kömür Teslimi ile ilgili sözleşmesi kapsamında şirket tarafından 15.050 ton kömürün sevkiyatı tamamlanarak teslimatı gerçekleştirilmiştir.

 ATSYH… Yönetim kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, 29.12.2020 tarihli kararı ile başlatmış olduğu kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde belirlediği kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi belirleme sürecini iptal etmiş ve yeni bir karar ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir “kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi belirleme” süreci başlatmıştır. Yönetim kurulu toplantıda, -Mevcut 40.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-18.1 “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” çerçevesinde Şirketin kayıtlı sermaye tavanı muhafaza edilerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre ile belirlenmesine ve bu konuda SPK’na gerekli başvurunun yapılmasına, -Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesinin tadil metninde de değiştirilmesine, -Esas sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşünü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznini almak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına, -Gerekli izinlerin alınması şartıyla, esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda Genel Kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar vermiştir.

BAGFS… Bagfas payları, 08.10.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Alt Pazar’da işlem görecektir. BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 45.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %61 olarak dikkate alınacaktır.

DERHL… %45 iştirak konumunda bulunan Toprak Yenilenebilir Enerji A.Ş. aracılığıyla güneş enerjisi santralleri (GES) sektörüne yatırım yapılması planlandığı 30.12.2020 tarih ve 2020/28 numaralı yönetim kurulu kararında açıklamıştık. Yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Bölücek ve Kayseri Tomarza’da kurulu toplam kapasitesi 19.374 MWp olan Güney Güneş Enerjisi Santrallerinin 23.500.000 Amerikan Doları bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma ile ilgili sözleşme ve ön ödeme yapılmış olup, devir işlemlerinin 3 ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu satın alınan santraller, 2018 Ocak ve 2017 Eylül aylarında devreye girmiş, 10 yıl boyunca 13,3 USD cent/kWh birim fiyattan YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında elektrik üretimi ve satışı yapmak üzere Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile sözleşmesi bulunan şirketlerdir. Özellikle, 29.01.2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararından sonra 01.07.2021 tarihi öncesinde devreye giren bu tür santraller avantajlı konumunu sürdürmüştür. İştirakin yaptığı bu satın alma sonucu, Şirketin toplam cirosu ve FAVÖK’ü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) olumlu etkilenecektir. Satın alınan şirketlerin 2021 yılı üretim ve satış rakamları ve bölgenin ışıma oranlarına göre yapılan analizlerde, YEKDEM süresince yıllık ortalama 4.268.000 Amerikan Dolarına yakın ciro ve 3.814.000 Amerikan Dolarına yakın FAVÖK elde etmesi beklenmektedir. Bu alımlarla birlikte Toprak Enerji’nin üretim gücü 31.341 MWp’ye çıkacaktır. Alım garantisi olması döviz bazlı getirisi, yüksek FAVÖK marjı, son iklimsel gelişmeler sonucu gündeme tekrar gelen teşvikler yenilenebilir enerji sektörüne olan ilgiyi artırmaktadır.Bu nedenle Holdingin de sektöre olan ilgisi sürmekte, yatırım olanaklarını araştırmaya devam etmektedir.

DITAS… Yönetim Kurulu’nun 07 Ekim 2021 tarihli (bugün) toplantısında; – Şirketin mevcut “Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 100.000.000 Türk Lirası’na artırılmasına ve süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve – Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin ekteki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin SPK başvurusu 08 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.

EPLAS… Bilindiği üzere, Şirketin üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı. 08.04.2020 tarih ve 510223 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi eki olan yerli makine ve teçhizat listesinin 16.sırasında kayıtlı teçhizatlarının 30.09.2021 tarih ve SNK2021000000661 Nolu faturası ile 229.450,00 TL tutarında imali yaptırılmıştır.

GEREL… Şirket yönetimi şirket merkezinde toplanarak Fildişi Sahili Cumhuriyetinde şube açılması ile ilgili şu kararları almışlardır. -Şirketin Marcory Zone 4C Bietry 26 BP28 Abidjan adresinde bir şube açılmasına, -Şube unvanının Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fildişi Abidjan Şubesi olmasına, -Şubeye 10.000.000 Batı Afrika CFA Frangı (yaklaşık 15.000 Euro) sermaye tahsis edilmesine, -Şubeyi temsilen şirket çalışanı Emre Emsen’nin 5 yıl süre ile şubeyi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmasına, -Şubenin iştigal konusunun inşaat, elektrik mekanik, taahhüt ve şirket ana sözleşmesinde yazılı diğer işler ile iştigal edilmesine karar verilmiştir.

GLYHO… Şirketin %100 bağlı ortaklığı, 25.000.000 TL sermayeli, GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. kuruluşu 28.09.2021’de tescil edilmiş; aynı husus 28.09.2021 tarihli, 10418 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

 IZFAS… Şirketin 07.10.2021 tarihindeki yönetim kurulu kararı ile , % 51 oranında bağlı ortaklığı olan İzmir Rulo San. Tic. A.Ş. ‘ nin sermayesinin % 15 ine karşılık gelen 150.000 tl nominal değerli hissesi kemal yanık tan 1.000.000.tl ye satın alınmış olup söz konusu bağlı ortaklıktaki payı % 66 oranına yükselmiştir.

KARSN… Şirketin ürün çeşitlendirme kapsamında planladığı yatırımın Yatırım Teşvik Belgesi’ne bağlanması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılan “Yatırım Teşvik Belgesi” başvurusu 6 Ekim 2021 tarihinde onaylanmıştır. Teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı 240.767.880 TL’dir.

KCHOL… T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde yatırım dönemi dahil 40 (kırk) yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi (İhale) kapsamında gerçekleştirilen açık artırma sonucunda, bağlı ortaklık Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından verilen 2.531 milyon TL tutarındaki teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu İhale sonucunun kesinleşmesi Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun nihai onayına tabidir.

KONTR… Şirket ile yabancı bir müşterisi arasında; Irak Kalar çelik fabrikası 132/33 kV 2×50 MVA trafo merkezi yapımı işi için toplam bedeli, 4.150.000,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.

MERIT… Payları Borsamız Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem gören Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT.E), 07/10/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır.

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan İstanbul ili Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi 1990 Parsel üzerindeki 17.425,92 m2 arsa üzerinde bulunan 48.884 m2 deponun 3.500 m2 depolama alanı kiracı “Çobantur Tur.Tic.ve Nak.Ltd.Şti.” ile ek protokol yapılarak 31/05/2026 tarihine kadar kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan yaklaşık 10.500.000- TL+KDV gelir elde edilecektir. Şirket portföyünde bulunan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel üzerindeki 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2 deponun 7 paletlik depolama alanı “Kepler Dinlenme Hizmetleri A.Ş.” ye 2 aylığına kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depolama alanından yaklaşık 5.600-TL+KDV gelir elde edilecektir. Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2085 Ada 3 Parsel üzerindeki 14.357,45 m2 arsa üzerinde bulunan 26.124 m2’lik deponun 300 m2’lik depolama alanı “Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.”ye 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 122.040-TL+KDV gelir elde edilecektir.

 RYSAS… Şirketin 06/10/2021 tarih ve 612 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nevi” başlıklı 6.maddesinin ekteki şekilde revize edilmesine, ilgili madde tadili için T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuru sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TRILC… Yoğun bakım ünitelerinde akut böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan hemofiltrasyon solüsyon ürünler için yurt dışı ve yurt içi satış dağıtımlarını yapmak üzere TMP EKSTRAKORPOREAL Firması ile 410.000 torba satış kontratı imzalanmıştır. Söz konusu kontratın toplam değeri 14.350.000 TL tutarındadır.

 ULUUN… 06.10.2021 tarihinde yapılmış olunan Özel Durum Açıklamasına ek olarak yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle Mediterra Capital Partners ile imzalanan niyet mektubu hakkında şu açıklamanın yapılma gerekliliği doğmuştur. Mediterra Capital Partners ile Söke Un A.Ş paylarının şirketçe satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat 139.000.000 TL – 160.000.000 TL aralığı olarak tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşulların kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiş ve görüşmelerin 30.11.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

-SPK Bülteni- -İlk Halka Arzlar- – Hedef Holding A.Ş.: Mevcut Sermaye: 250.000.000 TL Yeni Sermaye: 300.000.000 TL Bedelli Sermaye Artırımı: 50.000.000 TL Mevcut Pay Satışı: 10.000.000 Satış Fiyatı: 1,96 TL Hedef Holding A.Ş.’nin mevcut ortağı Sibel GÖKALP’in sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir – Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.: Mevcut Sermaye: 126.500.000 TL Yeni Sermaye: 139.700.000 TL Bedelli Sermaye Artırımı: 13.200.000 TL Mevcut Pay Satışı: 8.800.000 TL Ek Pay Satışı: 4.400.000 TL Satış Fiyatı: 13,65 TL Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.’nin mevcut ortağı Fiba Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 8.800.000 TL nominal değerli 8.800.000 adet pay halka arza konu edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Fiba Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli 4.400.000 adet payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir. – Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Mevcut Sermaye: 100.000.000 TL Yeni Sermaye: 110.000.000 TL Bedelli Sermaye Artırımı: 10.000.000 TL Mevcut Pay Satışı: 10.000.000 Ek Pay Satış: 3.000.000 TL Satış Fiyatı: 21,00–22,50 TL Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut ortaklarından Alper AKYÜZ’e ait 5.166.667 TL nominal değerli 5.166.667 adet, Elif AKYÜZ’e ait 2.500.000 TL nominal değerli 2.500.000 adet, Tankut İKİZLER’e ait 1.010.000 TL nominal değerli 1.010.000 adet, Hale İKİZLER’e ait 450.000 TL nominal değerli 450.000 adet, Necmettin DÖNMEZ’e ait 333.333 TL nominal değerli 333.333 adet ve Murat DAYANIKLI’ya ait 540.000 TL nominal değerli 540.000 adet B grubu paylar halka arza konu edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Alper AKYÜZ’e ait 1.550.000 TL nominal değerli 1.550.000 adet, Elif AKYÜZ’e ait 750.000 TL nominal değerli 750.000 adet, Tankut İKİZLER’e ait 303.000 TL nominal değerli 303.000 adet, Hale İKİZLER’e ait 135.000 TL nominal değerli 135.000 adet, Necmettin DÖNMEZ’e ait 100.000 TL nominal değerli 100.000 adet ve Murat DAYANIKLI’ya ait 162.000 TL nominal değerli 162.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları – Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş: Mevcut Sermaye: 190.000.000 TL Yeni Sermaye: 1.600.000.000 TL İç Kaynaklardan Bedelsiz: 1.410.000.000 TL – Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.: Mevcut Sermaye: 19.500.000 TL Yeni Sermaye: 26.800.000 TL İç Kaynaklardan Bedelsiz: 7.300.000 TL -Diğer Başvuru Sonuçları- – Element Solutions Inc. tarafından payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmekte olan Politeknik Metal Sanayi ve TicaretA.Ş.’nin yönetim kontrolünün dolaylı olarak elde edilmesi sonucu, Element Solutions Inc.’nin ortaya çıkan pay alım teklifindebulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin, II-26.1 sayılı pay Alım Teklifi Tebliği’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)bendi uyarınca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. – Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.’nin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100’üne sahip olduğu Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu