Güncel

Piyasadan haberler

BALAT… 27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği 266.000. TL şirkete göndermiş olup , yapılandırılmış ve ödeme vadesi 31.10.2021 tarihi olan vergiler 1.taksit ödemesi yapılmıştır.

BALAT… 27.10.2021 Tarihinde Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. arasında Kısa Vadeli Finansman Temini Anlaşması imzalanmıştır.

 CCOLA… Coca-Cola Icecek A.Ş. (CCİ) The Coca-Cola Company (“TCCC”) 100% iştiraki olan European Refreshments’ın (ER), Bağdat merkezli Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC’nin (“Al Waha”) holding şirketi konumunda bulunan Waha Beverages B.V.’deki (Waha BV) %19,97 oranındaki azınlık payını aralarındaki 2013 tarihinde akdedilmiş olan hissedarlar sözleşmesinde bulunan ve 31 Aralık 2016 ile 31 Aralık 2022 arasında kullanılabilen satın alım opsiyonu hükümleri uyarınca satın almıştır. ER’ın ilgili satış opsiyonunu kullanma kararı uyarınca, ER, Waha BV’deki %19,97 oranındaki paylarını 40,4 milyon ABD Doları karşılığında CCİ’ye devretmiş ve tescil işlemi de tamamlanmıştır. Söz konusu devir işlemi sonucunda CCİ, doğrudan %100 pay sahipliği ile Waha BV’nin ve aynı zamanda Al Waha’nın tek hissedarı olmuştur.

DGGYO… Şirket Yönetim Kurulunca 27 Ekim 2021 tarihinde alınan karar gereğince; I. Sermaye Piyasası Kurulu “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)” uyarınca halen 500.000.000 TL olan şirket kayıtlı sermaye tavanının 2022- 2026 dönemi için 5 yıl süre ile uzatılabilmesi için gerekli izinlerin alınmasını teminen T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, II. 2022 yılı içerisinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)” gereğince, şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7nci maddesinin ekteki metin doğrultusunda tadil edilmesine ilişkin diğer yasal prosedürün tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

EMKEL… T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘na yapılan başvuru neticesinde 23.09.2021 tarihinde 12.670.000TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi’nin onaylandığı hususu Şirkete bildirilmiştir. Söz konusu gelişmeyi müteakip, 23.09.2021 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile, 15.09.2021 tarihli 527588 nolu 12.670.000 TL tutarındaki Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin olarak özel durum açıklamasının yapılması, teşvik belgesinde değişiklik talebinde bulunulması nedeniyle, tutarın kesinleşmesi ve fiili kullanımın başlanmasına kadar Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcıların menfaatlerine zarar verebilecek durumların ortaya çıkabileceği dikkate alınarak ertelenmiştir. Nitekim söz konusu değişiklik talebi neticesinde Yatırım Teşvik Belgesi’ne konu tutar 29.09.2021 tarih itibarıyla 26.320.000 TL olarak revize edilerek T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Diğer taraftan alınan Yatırım Teşvik Belgesi’nin henüz kullanılmamış olması nedeniyle kamuya açıklamanın ertelenmesi durumu devam etmiştir. Son olarak medyada Şirket lehine düzenlenen yatırım teşvik belgesine ilişkin haberlerin yer alması nedeniyle hem bahsi geçen haberlerde yer alan tutarın düzeltilmesi, hem de yatırımcıların eşit olarak bilgilendirilmesi ihtiyacının gündeme gelmiş olması nedenleriyle, konu hakkında özel durumun açıklanması halinin sona erdirilerek kamuya açıklama yapılmasına karar verilmiştir.

GESAN… Şirket, TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile 27.10.2021 tarihinde Dağıtım Merkezi işi için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 237.400,-Euro+KDV’dir.

GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 12.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 2021/550188 ihale nolu “İTM-348 referanslı 154kv Osmaniye OSB TM Tevsiat Yapım İşi” ihalesi için, TEİAŞ tarafından sözleşme yapmaya davet edilmiştir. İhale bedeli 27.177.108,00-TL’dir.

GOODY… Şirketin mevcut 400.000.000. TL’lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulu tarafından Esas Sözleşmemizin Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7’nci maddesinin ve Esas Sözleşmemizin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20’inci maddesinin Şirketin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

GOODY… KAP’ta yayınlanan gelir tablosuna ilişkin excelde dönem bilgisi sütunlarında sehven yanlışlık yapılmış olup ekli pdf’te doğru gösterimde bulunulmuştur. KARSN… Şirket, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını, söz konusu iptal davasının reddine karar verildiğini, karara karşı gerekli yollara başvurulacağını, ayrıca bu KİK kararı üzerine verilen 9 Şubat 2021 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararına karşı hukuki yollara başvurulduğunu, 9 Şubat 2021 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı üzerine verilen KİK kararına karşı tarafımızca açılan davada kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinin tarafımıza bildirilmiş olduğunu, söz konusu davanın kısmen kabulüne ve KİK kararının ilgili kısmının iptaline karar verildiğini, bu kapsamda KIK tarafından, KIK kararının iptal edilen kısmına ilişkin yeniden inceleme yapılmasının gerektiği Kamuyu Aydınlatma Platformunda detaylı olarak duyurulmuştu. Son olarak, 9 Şubat 2021 tarihli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kararı üzerine verilen KİK kararının iptal edilen kısmına ilişkin KIK tarafından yeniden yapılan incelemede itiraz reddedilmiş olup, söz konusu karara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. Reddedilmiş olan iptal davasına ilişkin ise temyiz aşamasında hukuki süreç devam etmektedir.

KARYE… İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş’nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (Fon) 11.216.777 TL bedel karşılığında yatırım yapılmış olup, fon alım bedeli (halka arz gelirlerinden değil) Şirketin olağan faaliyetleri sonucunda oluşan nakit akışları ile ödenmiştir.

KLN, KLNMA… Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı amacı ile Bankaya 100 milyon USD finansman sağlanmasını onaylamıştır.

MANAS… MANAS ile ASELSAN arasında imzalanmış olan; Sismik Sensörlü ve LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında, MANAS tarafından üretilen sistemlerin Donanım Birimi Tasarım Doğrulama Süreci ve Sistem Tasarım Doğrulama Süreci başlamıştır. Süreçlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından siparişlerin teslimatları gerçekleştirilecektir.

PEKGY… Şirketin 21.10.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yatırım faaliyetleri gözetilerek kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

RTALB… Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 5.10.2021 tarihinde verilen 1.500.000 adet ürün siparişinin teslimatı tamamlamıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında teslimi gerçekleşen tanı kiti sayısı toplam 14.900.000’e ulaşmıştır.

RTALB… Şirkete tahsis edilen Malatya İli, Fatih Mahallesi, 246 ada 25 no’lu 11.270,41 metrekarelik arsa hakkında Yönetim Kurulunun vermiş olduğu endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri, hızlı tanı testleri, fason tüp ve şişe dolum alanı ile steril plastik medikal ürün üretim alanı olarak kullanılmak üzere tesis kurulmasına ilişkin karara istinaden yapılan yapı ruhsatı istemi olumlu sonuçlanmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatı uyarınca yapı ruhsatlarının Organize Sanayi Bölgesi ile Bakanlığın iznine tabi olması sebebi ile başvurunun sonuçlanması vakit almışsa da elektrik ve su bağlantısı gibi projenin yürütülmesi için gerekli süreçler tamamlanmıştır. Tesisin inşasına böylelikle başlanacak olup, kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

SISE… Şirket bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin atık cam dönüşüm sektöründeki faaliyetlerinin sektörde faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına dayalı olarak Rekabet Kurumu tarafından Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ve bağlı ortaklık Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş için başlatılan ön araştırma hakkında kurul kısa kararı tebliğ edilerek ön araştırmanın taahhütle sonlandırılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurumu’nun almış olduğu kurul kısa kararında, Şirketin sunduğu taahhütlerin rekabet sorunlarını giderebilecek olması nedeniyle kabulü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı ortaklığı olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. açısından bağlayıcı hale getirilmesi ve ön araştırma sürecinin sonlandırılması hususları belirtilmiştir. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş’nin vermiş olduğu taahhütler, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin atık cam işleme faaliyetlerini kısmi olarak kısıtlamakta olup, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

SMART… Suudi Arabistan’da bulunan ve 20 adet AVM’ye sahip Arabian Centres Şirketi için 01.10.2020’de başlanılan “CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Dönüşümü Danışmanlık Hizmeti” projesi başarıyla canlıya alınarak teslim edilmiştir. Hizmet kapsamında müşterinin CRM altyapısının kurulumu, entegrasyon ve konfigürasyonları, kurumsal ve tüm AVM’ lere ait 21 adet web sitesinin tasarımı ve geliştirilmesi ile mobil uygulamalarının geliştirilmesi tamamlanmıştır. Söz konusu projenin orta doğu bölgesinde gelecek dönemde şirket adına referans olması beklenmektedir.

SNPAM, SONME… İştirak Sönmez Çimento AŞ. sermayesinin 620.000.000 TL’na artırılmasına ilişkin tescil işleminin tamamlandığı bilgisi alınmıştır. Şirketin sermayedeki payı % 15 olarak aynı kalmıştır, tutarı 93.000.000 TL’dır.

YKB, YKBNK… Bankamız 367 gün vadeli 360,5 milyon ABD Doları ve 396,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 822 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 19 ülkeden 38 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredisi toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor + %2,15 ve Euribor + %1,75 olarak gerçekleşmiştir.

YONGA… Şirket ile Göktekin Enerji A.Ş. Şirketi arasında fabrika tesislerinin çatıları üzerinde 840 kWe gücünde Güneş enerji santrali kurulması konusunda yapılan anlaşma kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu “Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu” uygun bulunarak onaylanmış olup 3 yıllığına 26 Ekim 2021 tarihinde 582923 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26.10.2021 Tarih ve 582923 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ekinde 4.597.700 TL Yerli Makine ve Teçhizat listesi bulunmaktadır. Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yatırım Teşvik belgesinde Yatırıma başlama tarihi 08.10.2021 olup, yatırım bitiş tarihi 08.10.2023 olarak belirlenmiştir. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için; Katma Değer Vergisi istisnası sağlanmıştır. Çatılar üzerine kurulacak olan 840 kWe gücündeki Güneş Enerji Santrali ile Şirket üretimde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %40 lık kısmını güneş enerjisinden sağlamayı öngörmektedir. Yapılan yatırım firmamızın enerji giderlerinde maliyet tasarrufu sağlarken temiz enerji kullanımı ve ileriye dönük Avrupa birliği karbon yasasına uyum konusunda katkı sağlayacaktır. Şirket Çevreye, Doğaya ve insana karşı duyarlı projeler üzerinde çalışmaya devam edecektir.

NUHCM… Şirkette, 7326 sayılı Kanun’un 11. Maddesi ve Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31. maddesine eklenen hüküm ile taşınmazlar ve diğer amortismana tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme uygulamasından yararlanılmasına karar verilmiştir

LKMNH… Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.’nin, sermayesinin %100’üne sahip olduğu Hay Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulunca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

SPK BÜLTENİ

Ilk Halka Arzlar

-Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş… Mevcut Sermaye: 67.000.000 TL Yeni Sermaye: 67.000.000 Mevcut Pay Satışı: 13.400.000 TL Ek Pay Satışı: 2.680.000 TL Satış Fiyatı: 110 TL

Halka Açık Ortakların Pay İhraçları

-Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş… Mevcut Sermaye: 252.000.000 TL Yeni Sermaye: 1.008.000.000 TL Bedelli Sermaye Artırımı: 756.000.000 TL –Frigo

-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mevcut Sermaye: 11.100.000 TL Yeni Sermaye: 122.350.000 TL Bedelli Sermaye Artırımı: 94.350.000 Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı: 16.900.000 TL Halka Arz

-Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş… Mevcut Sermaye: 30.000.000 TL Yeni Sermaye: 39.000.000 TL Bedelli Sermaye Artırımı: 9.000.000 TL -Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş… Mevcut Sermaye: 79.931.250 Yeni Sermaye: 130.000.000 TL Bedelsiz Sermaye Artırımı İç Kaynaklardan: 50.068.750 TL

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu